DOKUMENTY STRATEGICZNE

Dokumenty strategiczne są podstawą spójnego, efektywnego oraz długofalowego zarządzania jednostką samorządową. Pomagają kształtować procesy społeczno - gospodarcze w opraciu o dostępne środki i narzędzia. Dokumentacje strategiczne obejmują:

1. Strategie optymalizacji gospodarki energetycznej
Oferta skierowana głównie do samorządów. To pionierskie rozwiązanie w zakresie tzw. konsultingu energetycznego. Łączy ono najwyższe standardy doradcze z ekspercką wiedzą technologiczną z dziedziny optymalizacji gospodarki energetycznej oraz wykorzystania OZE (potencjał naukowo-techniczny ITC Politechniki Śląskiej).  
 
2. Plany adaptacji do zmian klimatu
Plan adaptacji jest dokumentem strategicznym gminy, będącym odpowiedzią na potrzebę przygotowania JST na coraz bardziej widoczne i odczuwalne skutki zmian klimatu.
 
3. Strategie Rozwoju
Strategia Rozwoju miasta / gminy to kompleksowy scenariusz osiągania zakładanych celów założonych przez wspólnotę samorządową. Odpowiednio przygotowana i skutecznie realizowana strategia rozwoju pozwala na sprawną koordynację podejmowanych działań oraz efektywne wykorzystanie potencjału rozwojowego miasta lub gminy.
 
4. Lokalne Programy Rewitalizacji
Rewitalizacja to wielopłaszczyznowy proces odnowy obszaru zurbanizowanego, którego przestrzeń, funkcje i substancja uległy procesowi strukturalnej degradacji. W rezultacie powstał stan kryzysowy, uniemożliwiający lub znacznie utrudniający prawidłowy rozwój ekonomiczny oraz społeczny tego obszaru, jak i całego miasta. Celem rewitalizacji jest przezwyciężenie społeczno - gospodarczego kryzysu na danym obszarze i zmiana jego wizerunku
 
5. Strategie Marketingowe / Strategie Promocji
Strategia Promocji to dokument określający cele oraz kierunki działań marketingowo - promocyjnych. Jest on jednym z kluczowych narzędzi umożliwiających prowadzenie efektywnej polityki zrównoważonego rozwoju miasta.
połączona ze zrównoważonym rozwojem społeczno - gospodarczym.
 
6. Strategie branżowe
Strategie rozwoju turystyki, przedsiębiorczości, sportu, kultury – dokumenty definiujące perspektywy rozwojowe poszczególnych branż.