ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

 Odpowiednio zaplanowana gospodarka energetyczna pomaga zredukować koszty energii ponoszonych przez instytucje oraz jednostki samorządowe. Dotyczy to zarówno wytwarzania energii, racjonalnego użytkowania jej, jak i pozyskiwania z dodatkowych źródeł (np. strumieni odpadowych, energii wiatrowej itp.).

Altima, we współpracy z Instytutem Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, przygotowała unikalną pod względem jakościowym i merytorycznym, kompleksową ofertę doradczą, skierowaną na wielopłaszczyznową optymalizację gospodarki energetycznej, poprzez:

  • zdefiniowanie kluczowych kierunków racjonalizacji gospodarki energetycznej,
  • dobór najbardziej racjonalnych pod względem technologicznym i ekonomicznym rozwiązań technicznych,
  • określenie najkorzystniejszych źródeł finansowania inwestycji (z uwzględnieniem Funduszy Unijnych, Partnerstwa Publiczno-Prywatnego oraz np. emisji obligacji),
  • przygotowanie pełnej dokumentacji (studium wykonalności, wniosek, załączniki) oraz wymaganej dokumentacji technicznej (projekt, program funkcjonalno-użytkowy, audyt energetyczny, itp.),
  • pomoc w przygotowaniu (także pod względem technicznym), realizacji oraz nadzorowaniu inwestycji (uwzględniając jej rozliczenie).

 

Nasza oferta obejmuje:

1. Kompleksowe strategie optymalizacji gospodarki energetycznej

Oferta, skierowana głównie do samorządów, stanowi pionierskie rozwiązanie w zakresie tzw. konsultingu energetycznego. Łączy najwyższe standardy doradcze z ekspercką wiedzą technologiczną z dziedziny optymalizacji gospodarki energetycznej oraz wykorzystania OZE (potencjał naukowo-techniczny ITC Politechniki Śląskiej). Podstawowe korzyści obejmują:

2. Założenia oraz plany zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe (zgodnie z wymogami Prawa Energetycznego)

Ustawa Prawa Energetycznego nakłada na samorządy obowiązek sporządzania w przeciągu 15 lat programów zapotrzebowania na energię (ciepło, prąd, gaz), uwzględniając planowany rozwój gminy, popyt, migrację, rozwój gospodarczy i infrastrukturalny. Plany pozwalają kreować spójną politykę rozwoju gminy, a dostawcom energii dostosować swoją infrastrukturę do przyszłych potrzeb. 

3. Miejskie/gminne programy energetyczne

Polityka energetyczna dotyczy również poziomu lokalnego. Gminy są nie tylko odbiorcami (często największymi), ale także i producentami energii (dzięki swoim przedsiębiorstwom)  oraz lokalnymi regulatorami (za sprawą planów miejscowych, planów zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe). Planowanie energetyczne ma kluczowe znaczenie dla kosztów funkcjonowania gminy i jej obywateli, dla przyciągania inwestycji oraz komfortu życia mieszkańców. Oferujemy przygotowanie programów zgodnie z metodologią MODEL (stosowaną m.in. przez Porozumienie Burmistrzów) – dzięki tym strategiom samorząd może stabilnie się rozwijać. Dokument ten doskonale uzupełnia zapisy strategii rozwoju czy planu rozwoju lokalnego.

4. Oceny efektywności energetycznej

Realizacja inwestycji w zakresie OZE bez wcześniejszego rozpoznania ich kosztów, opłacalności i źródeł finansowania, może doprowadzić do marnowania pieniędzy publicznych. By temu zapobiec należy zweryfikować potencjalne obiekty pod kątem zapotrzebowania na energię oraz stanu technicznego. Umożliwia to wybór rozwiązań optymalnych pod względem technicznym, gwarantujących najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny. Ekologia może się opłacać! przykładowe warianty oceny efektywności energetycznej do pobrania

5. Programy poprawy jakości powietrza

Dobrze przygotowany program poprawy jakości powietrza umożliwia znaczące ograniczenie, a w niektórych obszarach nawet likwidację, tzw. niskiej emisji. Kluczem do sukcesu jest odpowiednia skala przedsięwzięcia, a także wskazanie rozwiązań technologicznych, adekwatnych do potrzeb mieszkańców, zapewniających najkorzystniejszy stosunek jakości (parametrów technicznych) do ceny. Bez gwarancji odpowiedniego poziomu opłacalności inwestycyjnej większość mieszkańców nigdy nie zdecyduje się na czystsze, lecz droższe systemy. 

6. Analizy wybranych rozwiązań oszczędzających energię (analizy efektywności energetycznej)

Kusząca propozycja producenta danej instalacji nie zawsze jest tak dobra jak się wydaje. Sprzedawcy często podają parametry uzyskiwane jedynie w warunkach laboratoryjnych, które nie sprawdzają się w warunkach rzeczywistych. Podjęcie dobrej decyzji wymaga weryfikacji założeń i przeanalizowania opłacalności rozwiązania. Nie jesteśmy związani z żadnym producentem: w imieniu inwestora prześwietlimy każdy projekt, by ograniczyć ryzyko technologiczne i uzyskać maksymalną opłacalność ekonomiczną przedsięwzięcia.

7. Opracowanie dokumentacji aplikacyjnych i pozyskiwanie źródeł finansowania na instalacje OZE

¾ instalacji OZE jest nieopłacalnych bez zewnętrznego źródła dofinansowania. Zrobimy wszystko by na Waszą instalację pozyskać dotację bądź preferencyjne pożyczki / kredyty. Ekologia powinna się opłacać!